Aurora | OCT 23 2019

Globes | NOV 28 2019

Maariv | NOV 2019

Yediot Achronot | Jan 6 2020

Haaretz

ARTFORUM

THE JERUSALEM POST | NOV 19 2019

LEG!T | NOV 20 2019

NoCamels | NOV 21 2019

TimeOut | NOV 27 2019

ARToday | NOV 27 2019

Yediot | JAN 2 2020

Parshan